Klimatizácie

Čo je klimatizácia?
Klimatizácia je kvalitatívna úprava vzduchu v uzavretej miestnosti - chladenie, ohrievanie,  zvlhčovanie, odvlhčovanie a pod. Hlavným znakom klimatizácie je úprava teploty a vlhkosti vzduchu, čím sa odlišuje od ventilácie, ktorá zabezpečuje len výmenu vzduchu za čerstvý.
 
Princíp klimatizácie
Najjednoduchším vysvetlením funkcie klimatizácie je princíp chladničky. Výparník, ktorý je umiestnený vo vnútornom klimatizovanom priestore, odoberá teplo z tohoto priestoru a kondenzátor, ktorý je zväčša umiestnený mimo klimatizovaného priestoru, odvádza teplo. Tento dej sa deje v procese chladenia. V procese kúrenia sú funkcie výparníka a kondenzátora zamenené, kondenzátor odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a odovzdáva ho do vnútorného prostredia prostredníctvom výparníka.
 
Fyzikálny princíp v klimatizácii je zložený z procesov:

  • stláčanie pár chladiva,
  • kondenzácia vysokotlakového plynu na kvapalinu (ochladením),
  • transport kvapaliny pod tlakom do vnútornej jednotky,
  • expanzia do oblasti s nižším tlakom spojené s odparovaním t.j. premena kvapaliny na plyn (ohrievanie, odoberá teplo z priestoru).
  • opätovné nasávanie pár chladiva do kompresora a ich stláčanie ...

 
U klimatizačných zariadení sa stretávame s dvoma základnými typmi riadenia kompresorov:

  • s pevným počtom otáčok kompresora -  pre vyregulovanie teploty miestnosti sa musí kompresor neustále zapínať a vypínať
  • s variabilným počtom otáčok kompresora - Inverter technológia, kompresor poskytne len taký vysoký výkon, aký je požadovaný, čo má za následok zníženie spotreby elektrickej energie, hlučnosti, vyššiu životnosť a spoľahlivosť.
    Bytové klimatizácie       Centrálne klimatizácie       Komerčné klimatizácie