Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník,
 
Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Chceme Vám vysvetliť, ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.
Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
 
COLD s.r.o., Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín
Štatutár/konateľ:            Peter Čapák
Kontaktné údaje:            032 222 0 222
Doplňujúce informácie:

  • Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie, ku ktorému majú prístup poverení zamestnanci prevádzkovateľa.
  • Zároveň naša spoločnosť uzatvorila dohodu spoločných prevádzkovateľov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb na dobu neurčitú a preto Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané aj so spoločnosťou

Názov:  Peter Čapák - COLDservis
Sídlo:Na záhumní 37/12, 911 05 Trenčín
Štatutár/konateľ:Peter Čapák
Kontaktné údaje:032 222 0 222
 
Názov: COLD part s.r.o.
Sídlo:Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín
Štatutár/konateľ:Peter Čapák
Kontaktné údaje:032 222 0 222
 

  • avšak to nevylučuje, aby ste v prípade uplatnenia Vašich práv kontaktovali aj našu spoločnosť,
  • Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi a sú výlučne spracúvané za účelom priameho marketingu našej spoločnosti.

 
Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?
Na internetovej stránke https://coldservis.sk/kontakt  získavame od Vás nasledujúce údaje:
Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov, teda aj pri nákupe na našom webe.
Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára, alebo priamo vytvorením objednávky.
Sú to údaje, ktoré ste nám poskytli na účely predzmluvných vzťahov (napr. žiadosť o cenovú ponuku, kontakt za účelom osobného stretnutia, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb) a sme oprávnení spracúvať ich bez Vášho súhlasu. Alebo osobné údaje nevyhnutne potrebné na uzatvorenie zmluvy a sprocesovanie Vašej objednávky, napr. následné vystavenie účtovného dokladu podľa osobitných predpisov.
Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 
Marketingové ponuky
Zaoberáme sa tým, ako Vám vylepšiť rozvoj našich služieb tvorbu ponúk na mieru. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa.
 
Evidencia zákazníka a zasielanie noviniek o najnovších ponukách a službách je taktiež v našom oprávnenom záujme. Ak nie ste našim zákazníkom, takéto ponuky Vám môžeme posielať len na základe súhlasu.
Spracúvanie na základe súhlasu:
Novinky e-mailom(newsletter)
Ak nám k tomu udelíte súhlas zaškrtnutím políčka pri prihlásením sa na odber newsletterov, uchovávame si vašu e-mailovú adresu a meno za účelom zasielania informácii o našich produktoch a službách. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky na e-mail, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov na základe tzv. Double opt in (dvojité potvrdenie). Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený v každej zaslanej e-mailovej správe.
Súbory „cookie“ na našej webovej stránke
Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke súbory cookies. Ich zber je možný iba na základe Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.
Naša Spoločnosť využíva súbory cookies na nasledovné účely:

  • responzívnosť,
  • identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 
Doba uchovávania
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich archíváciu alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.
Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
Komu môžeme Vaše osobné údaje sprístupniť?
Osobné údaje, ktoré spracovávame ako prevádzkovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok e-shopu, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
Ak to od nás požadujete
Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Vašu recenziu k produktu alebo váš komentár. 
Analytické a reklamné služby
Pracujeme tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii o Cookies.
Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.
Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, lebo nám to ukladá zákon, alebo zákony spojené s našou zmluvou, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv. Text hore Vám odpovie na väčšinu vašich otázok.
Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov
Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Súhlas
Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budete vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.
Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo  namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 
Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na kontaktnej mailovej adrese a vaše podnety a žiadosti budú preverené. 
Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej korešpondenčnej adresy uvedenej na našej stránke
 
Záver:
Dovoľujeme si Vás uistiť, že postupujeme plne v súlade s nariadením GDPR o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a  naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a prísne dodržiavajú bezpečnostné opatrenia, ktoré sme prijali na  zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a chránime ich všetkými dostupnými prostriedkami, disponujeme vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť: dostupnosť, integritu  a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými technológiami, chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením
a zachovať ich dôvernosť,  identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.