Všeobecné obchodné podmienky

Aktuálne znenia Všeobecných obchodných podmienok sú k dispozícií v písomnej forme v sídle spoločnosti COLD s.r.o

1. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spotrebitelia
            A. Kúpna zmluva spotrebiteľ
            B. Zmluva o dielo spotrebiteľ
 
2. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) právnické osoby  a podnikatelia
            A. Kúpna zmluva právnické osoby a podnikatelia
            B. Zmluva o dielo právnické osoby a podnikatelia

Informácia pre kupujúceho – spotrebiteľa o spôsobe uzatvárania zmlúv, o Všeobecných obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku